Membership Level change

You have selected the Wersja Próbna membership level.

Wersja próbna aplikacji Zaprojektuj-Ogrod.pl

Membership expires after 30 Days.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Regulamin serwisu Zaprojektuj-Ogrod.pl

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu Zaprojektuj-Ogrod.pl (dalej również: „Serwis”), a także zasady korzystania z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom w formie umożliwiającej jego nieodpłatne pobranie i utrwalanie za pośrednictwem Zaprojektuj-Ogrod.pl. 

2. Każdy Użytkownik rejestrując się w Serwisie zobowiązuje się do zapoznania z treścią Regulaminu. Po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu Użytkownik może podejmować dalszą aktywność w Serwisie.

II. OPERATOR

1. Operatorem Serwisu jest Monika Czarnecka prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: Rączna 579, 32-060 Liszki, NIP 9451825167, REGON 121399304 (dalej również: „Operator”).

III. UŻYTKOWNIK

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. Osoba ta poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Operatora w ramach Serwisu Zaprojektuj-Ogrod.pl (dalej również: „Użytkownik”).

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu z poszanowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych osób niebędących Użytkownikami Serwisu.

IV. WARUNKI TECHNICZNE 

1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagany jest komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet, wyposażone w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Firefox 31.0, Google Chrome 39.0, Safari 7.0, Opera 20.0, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. 

2. Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, aby zarejestrować się do Serwisu.

3. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Operatora drogą elektroniczną przez adres e-mail: biuro@zaprojektuj-ogrod.pl lub/i przez telefon: +48 12 307 03 41. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 08.00 – 16.00. 

V.  REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Rejestracja w Serwisie Zaprojektuj-Ogrod.pl jest bezpłatna i dobrowolna. 

2. Do zarejestrowania i zalogowania się w Serwisie Użytkownik używa adresu e-mail oraz hasła.

3. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego automatycznie zostaje przesłany e-mail z losowo wygenerowanym hasłem. Od tego momentu Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług Serwisu. W przypadku nie aktywowania Konta w ciągu 48 godzin, Konto to zostanie usunięte z Serwisu.

VI. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi w ramach świadczonych usług, stworzenie projektu ogrodu, a w szczególności dokonanie czynności polegających na:

a. wykonaniu projektu ogrodu w widoku z góry,

b. wgraniu mapy ewidencyjnej działki,

c. naniesieniu tekstury podłoża, (podjazdy, ścieżki, trawa),

d. umieszczeniu w projekcie modeli roślin i małej architektury,

e. przeglądaniu zestawienia roślin użytych w projekcie,

f. podglądaniu projektu w uproszczonym widoku 3D z symulacją różnych pór roku, 

g. zapisaniu projektu w Serwisie, (dalej również: „Projekt”).

2. Szczegółowy zakres usług jest określony w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.  Część usług świadczona przez Serwis może podlegać dodatkowej opłacie. Szczegółowy zakres usług płatnych jest określony w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

VII. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Serwis, w ramach Serwisu zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej również: „Umowa”). 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłanie odpowiedniego oświadczenia Operatorowi, w formie  wiadomości e-mail na adres: biuro@zaprojektuj-ogrod.pl

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do:

a. korzystania z Serwisu zgodnie z regulaminem,

b. zarządzania swoim kontem użytkownika (przeglądanie i zmiana danych),

c. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,

d. wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do:

a. posiadania wyłącznie jednego Konta,

b. podania prawdziwych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym,

c. nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim,

d. aktualizowania danych na swoim Koncie,

e. przestrzegania zakazu utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania lub rozpowszechniania wizerunków i modeli roślin, małej architektury i innych produktów udostępnionych przez Serwis poza nim,

f. przestrzegania zakazu utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania lub rozpowszechniania projektów zamieszczonych w Serwisie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

g. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

h. korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;

i. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

j. podawania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Użytkownika wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;

k. niepodejmowania działań takich jak:
- rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
- modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Operatora;
- nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Operatora lub przepisy prawa w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

3. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu się do Serwisu przy użyciu nazwy Użytkownika i przypisanego do niego hasła Użytkownika, uważane są za czynności wykonane przez tego Użytkownika.

4. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby bez wiedzy i zgody Operatora. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Operator jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

1. Operator może modyfikować techniczne warunki i sposób realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika i Operatora.

2. Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerwany.

3. Operator zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Operator dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.

4. Operator może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu z Użytkownikiem z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a. korzysta z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z Regulaminem,

b. umieszcza w ramach Serwisu treści, których publikowanie w ramach Serwisu jest niedozwolone tj. w szczególności treści niezgodne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, treści pornograficzne bądź treści mające charakter niezamówionej informacji handlowej,

c. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

d. dopuszcza się naruszenia zasad współżycia społecznego bądź naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

5. Operator ma prawo do:

a. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub ważnych powiadomieniach związanych z Serwisem,

b. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o przydatnych materiałach dotyczących tworzenia i korzystania z Serwisu za pomocą newslettera,

c. przesyłania Notyfikacji jw. do Użytkowników,

d. pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu oraz działania pomocy technicznej; opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,

e. badania sposobu korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie,

f. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,

h. korzystania z publicznych Projektów Użytkownika do promocji Serwisu lub/i swoich usług dodatkowych za zgodą Użytkownika,

X. PRAWA AUTORSKIE

1. Utwory muzyczne, słowno-muzyczne, aplikacje komputerowe, bazy danych, dźwięki, filmy, teksty, grafika, zdjęcia, reprodukcje, projekty, wzory, pomysły, hasła, utwory fonograficzne, wizualne lub audiowizualne znajdujące się na stronach Serwisu oraz procedury komputerowe, funkcje, bazy danych, aplikacje, oprogramowanie i inne pliki oraz treści tworzące Serwis są własnością Operatora, jego licencjodawców lub innych podmiotów i są chronione przepisami prawa.

2. Utwory udostępniane przez Serwis mogą być wykorzystywane wyłącznie przez jego Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie. Jakikolwiek inny sposób korzystania z Utworów wymaga pisemnej zgody Operatora. Wykorzystywanie utworów bez pisemnej zgody Operatora w sposób sprzeczny z Regulaminem jest naruszeniem prawa i może spowodować odpowiedzialność karną lub odszkodowawczą.

3. Wszelkie materiały (nośniki utworu) dostarczone są dobrowolnie przez Użytkowników na adres Serwisu lub Operatora, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu i nie podlegają zwrotowi (o ile Użytkownik nie zastrzeże inaczej), a Utwory zamieszczone na nośnikach mogą być udostępnione w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie oraz wykorzystane przez Operatora, do promocji Serwisu i przez Użytkowników z niego korzystających.

4. Użytkownik oświadcza, że wszystkie umieszczane przez niego w Serwisie treści, a w szczególności utwory i pliki komputerowe, nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają praw autorskich innych twórców.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie roszczeń odszkodowawczych skierowanych wobec Operatora Serwisu i jego Użytkowników, wynikających z działań Użytkownika, w przypadku postawienia zarzutu plagiatu lub wystąpienia przez kogokolwiek z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa autorskiego.

6. Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie udostępniania Utworów, plików na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu wszelkimi znanymi technikami kopiowania obrazu i dźwięku, w tym w szczególności techniką cyfrową oraz magnetyczną, włączając ich digitalizację, zapis cyfrowy i wprowadzanie do pamięci komputera, z wykorzystaniem wszelkich technik kodujących, w celu prowadzenia dystrybucji określonej w Regulaminie,

b. rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, publiczne odtworzenie poprzez elektroniczną dystrybucję Utworu, w postaci udostępniania bez ograniczeń terytorialnych, za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych, baz danych, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać Utwór, plik lub inne treści przez siebie dodane z Serwisu. W takim wypadku dane zostają usunięte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Utwory, do których Użytkownicy uzyskali dostęp mogą być przez nich dalej wykorzystywane w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.

8. Użytkownik nabywa prawo do wykorzystywania utworów na zasadach określonych w Regulaminie, a w przypadku wycofania ich przez Użytkownika – do korzystania z wybranych utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego. 

XI. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Zaprojektuj-Ogrod.pl za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości, Użytkownik może w terminie 2 miesięcy od zaistnienia przyczyn, złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@zaprojektuj-ogrod.pl.

2. W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji oraz przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Zaprojektuj-Ogrod.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik składający reklamację zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę o świadczenie usług oferowanych w Serwisie, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Operatora na jego adres pocztowy Rączna 579, 32-060 Liszki lub adres e-mail: biuro@zaprojektuj-ogrod.pl. Wzór oświadczenia znajduje się z Załączniku 3.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności, wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi zgodnie z przepisami prawa.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Operatora, jako administratora danych, w celu zawarcia i realizacji świadczenia usług w ramach Serwisu oraz zawarcia Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne dla realizacji Umowy oraz świadczenia usług.

2. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Użytkowników.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

4. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.

XIV. ZMIANA REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w ramach Serwisu.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi,

c. zmiana zakresu lub świadczenia przez Operatora usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Operatora dotychczasowych usług lub funkcjonalności.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Serwisu względem Użytkowników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu.

4. W przypadku Użytkowników, którzy wcześniej zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy o korzystanie z Serwisu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i Operatora Umów.

5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

XV.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy oraz umowy o korzystanie z Serwisu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIK 1: CENNIK

ZAŁĄCZNIK 2: POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK 3:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Monika Czarnecka 
Rączna 579, 32-060 Liszki
biuro@zaprojektuj-ogrod.pl
Ja ________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach serwisu zaprojektuj-ogrod.pl
Data zawarcia umowy to: ____________
adres e-mail użyty do rejestracji: _____________________