Zakładanie Nowego Konta

Załóż konto w Zaprojektuj-Ogród i przetestuj bezpłatnie możliwości naszej aplikacji do projektowania ogrodów.
Akceptuje Regulamin

REGULAMIN SERWISU

Zaprojektuj-Ogrod.pl

SPIS TREŚCI

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.             OPERATOR

III.             UŻYTKOWNIK

IV.             ZASADY REJESTRACJI

V.             USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

VI.             PRAWA AUTORSKIE

VII.             NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

VIII.             PROCEDURA REKLAMACYJNA

IX.             ODSTĄPIENIE OD UMOWY

X.             OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XI.             ZMIANA REGULAMINU

XII.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załącznik nr 1 – Cennik

Załącznik nr 2 – Polityka ochrony prywatności

 

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejszy Regulamin, określa ogólne warunki korzystania z serwisu Zaprojektuj-Ogrod.pl (dalej również: „Serwis”), a także zasady korzystania z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom w formie umożliwiającej jego nieodpłatne pobranie i utrwalanie za pośrednictwem Zaprojektuj-Ogrod.pl.

2.         Każdy Użytkownik rejestrując się w Serwisie zobowiązuje się do zapoznania z treścią Regulaminu. Po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu Użytkownik może podejmować dalszą aktywność w Serwisie.

II.         OPERATOR

Operatorem Serwisu jest Monika Czarnecka prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: Rączna 579, 32-060 Liszki, NIP 9451825167, REGON 121399304 (dalej również: „Operator”).


III.        UŻYTKOWNIK

1.  Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. Osoba ta poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Operatora w ramach Serwisu Zaprojektuj-Ogrod.pl (dalej również: „Użytkownik”).

2.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu z poszanowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych osób niebędących Użytkownikami Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu przy użyciu urządzeń końcowych spełniających następujące minimalne wymagania techniczne: komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet, wyposażone w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 11.0, Firefox 31.0, Google Chrome 39.0, Safari 7.0, Opera 20.0, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By zarejestrować się do Serwisu Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

IV.       ZASADY REJESTRACJI

1.    Rejestracja w Serwisie Zaprojektuj-Ogrod.pl jest bezpłatna i dobrowolna.

2.    Rejestracja w Serwisie oznacza, że Użytkownik:

a.         wyłącznie posiada jedno Konto,

b.         tworzy login i hasło oraz podaje email; może podać również inne dane, w szczególności konieczne do korzystania z usług wymienionych w Cenniku,

c.         jest zobowiązany do podania prawdziwych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym,

d.         zobowiązuje się nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim,

e.         czynności wykonane po zalogowaniu się do Serwisu przy użyciu nazwy Użytkownika i przypisanego do niego hasła Użytkownika, uważane są za czynności wykonane przez tego Użytkownika,

f.          zobowiązuje się do aktualizowania danych na swoim Koncie,

g.         akceptuje zakaz utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania lub rozpowszechniania wizerunków i modeli roślin, małej architektury i innych produktów udostępnionych przez Serwis poza nim,

h.         akceptuje zakaz utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania lub rozpowszechniania projektów zamieszczonych w Serwisie, w ramach  prowadzonej działalności gospodarczej.

3.         Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Serwis, w ramach Serwisu zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej również: „Umowa”). Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego zostaje przesłany email z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link następuje aktywacja konta (dalej również: „Konto”). Od tego momentu Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług Serwisu. W przypadku nie aktywowania Konta w ciągu 48 godzin, Konto to zostaje usunięte z Serwisu.

4.         Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5.         Operator może modyfikować techniczne warunki i sposób realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika i Operatora.

6.         Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłanie odpowiedniego oświadczenia Operatorowi, w formie  wiadomości e-mail na adres: biuro@zaprojektuj-ogrod.pl

7.         Operator może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu z Użytkownikiem z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a.         korzysta z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z Regulaminem,

b.         umieszcza w ramach Serwisu treści, których publikowanie w ramach Serwisu jest niedozwolone tj. w szczególności treści niezgodne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, treści pornograficzne bądź treści mające charakter niezamówionej informacji handlowej,

c.         podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

d.         dopuszcza się naruszenia zasad współżycia społecznego bądź naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

V.         USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS

1.         Serwis umożliwia Użytkownikowi w ramach świadczonych usług, stworzenie projektu ogrodu, a w szczególności dokonanie czynności polegających na:

a.         wykonaniu projektu ogrodu w widoku z góry,

b.         wgraniu mapy ewidencyjnej działki,

c.         naniesieniu tekstury podłoża, (podjazdy, ścieżki, trawa),

d.         umieszczeniu w projekcie modeli roślin i małej architektury,

e.         przeglądaniu zestawienia roślin użytych w projekcie,

f.          podglądaniu projektu w wizualizacji 3D z symulacją różnych pór roku i wieku ogrodu,

g.         zapisaniu projektu w Serwisie,

(dalej również: „Projekt”).

2.         Szczegółowy zakres usług jest określony w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.        Część usług świadczona przez serwis podlega dodatkowej opłacie. Szczegółowy zakres usług płatnych jest określony w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


4.         Użytkownik może również tworzyć zbiory Projektów, produktów, firm, zdjęć, Użytkowników, oznaczone jako „Ulubione” i przypisane do jego Konta. Serwis umożliwia także tworzenie zbiorów Kont innych Użytkowników, oznaczonych jako „Znajomi”. Utworzenie Konta umożliwia także dodawanie zdjęć do galerii przypisanej do Konta Użytkownika oraz komentowanie Projektów, zdjęć, produktów, firm oraz innych przedmiotów znajdujących się w zasobach Serwisu.

5.         Użytkownik może stworzyć 2 rodzaje Projektów.

a.         Publiczny – Projekt zostaje umieszczony w katalogu Projektów i jest dostępny dla wszystkich Użytkowników.

b.         Prywatny - Projekt nie zostaje umieszczony w katalogu Projektów i tylko Użytkownik ma do niego dostęp. Niezalogowana osoba może zobaczyć Projekt, jeśli otrzyma od Użytkownika link przekierowujący do Serwisu.

VI.       PRAWA AUTORSKIE

1.         Utwory muzyczne, słowno-muzyczne, aplikacje komputerowe, bazy danych, dźwięki, filmy, teksty, grafika, zdjęcia, reprodukcje, projekty, wzory, pomysły, hasła, utwory fonograficzne, wizualne lub audiowizualne znajdujące się na stronach Serwisu oraz procedury komputerowe, funkcje, bazy danych, aplikacje, oprogramowanie i inne pliki oraz treści tworzące Serwis są własnością Operatora, jego licencjodawców lub innych podmiotów i są chronione przepisami prawa.

2.         Utwory udostępniane przez Serwis mogą być wykorzystywane wyłącznie przez jego Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie. Jakikolwiek inny sposób korzystania z Utworów wymaga pisemnej zgody Operatora. Wykorzystywanie utworów bez pisemnej zgody Operatora w sposób sprzeczny z Regulaminem jest naruszeniem prawa i może spowodować odpowiedzialność karną lub odszkodowawczą.

3.         Wszelkie materiały (nośniki utworu) dostarczone są dobrowolnie przez Użytkowników na adres Serwisu lub Operatora, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu i nie podlegają zwrotowi (o ile Użytkownik nie zastrzeże inaczej), a Utwory zamieszczone na nośnikach mogą być udostępnione w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie oraz wykorzystane przez Operatora, do promocji Serwisu i przez Użytkowników z niego korzystających.

4.         Użytkownik oświadczają, że wszystkie umieszczane przez nich w Serwisie treści, a w szczególności utwory i pliki komputerowe, nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają praw autorskich innych twórców.

5.         Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie roszczeń odszkodowawczych skierowanych wobec Operatora Serwisu i jego Użytkowników, wynikających z działań Użytkownika, w przypadku postawienia zarzutu plagiatu lub wystąpienia przez kogokolwiek z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa autorskiego.

6.         Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie udostępniania Utworów, plików na następujących polach eksploatacji:

a.         utrwalanie i zwielokrotnianie utworu wszelkimi znanymi technikami kopiowania obrazu i dźwięku, w tym w szczególności techniką cyfrową oraz magnetyczną, włączając ich digitalizację, zapis cyfrowy i wprowadzanie do pamięci komputera, z wykorzystaniem wszelkich technik kodujących, w celu prowadzenia dystrybucji określonej w Regulaminie,

b.         rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, publiczne odtworzenie poprzez elektroniczną dystrybucję Utworu, w postaci udostępniania bez ograniczeń terytorialnych, za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych, baz danych, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

7.         Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać Utwór, plik lub inne treści przez siebie dodane z Serwisu. W takim wypadku dane zostają usunięte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Utwory, do których Użytkownicy uzyskali dostęp mogą być przez nich dalej wykorzystywane w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.

8.         Użytkownik nabywa prawo do wykorzystywania utworów na zasadach określonych w Regulaminie, a w przypadku wycofania ich przez Użytkownika – do korzystania z wybranych utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego.

VII.       NARUSZENIE PRZEPISÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a.         korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

b.         korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;

c.         niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

d.         podawania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Użytkownika wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;

e.         niepodejmowania działań takich jak:

-               rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

-               podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;

-               modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Operatora;

-               nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Operatora lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

VIII.      PROCEDURA REKLAMACYJNA

1.         Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Zaprojektuj-Ogrod.pl za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości Użytkownik może w terminie 2 miesięcy od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@zaprojektuj-ogrod.pl.

2.         W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji oraz przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

3.         Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Zaprojektuj-Ogrod.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4.         O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik składający reklamację zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej.

IX.        ODSTĄPIENIE OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1.         Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę o świadczenie usług oferowanych w Serwisie, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.

2.         Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Operatora na jego adres pocztowy Rączna 579, 32-060 Liszki lub adres e-mail: biuro@zaprojektuj-ogrod.pl. Wzór oświadczenia znajduje się z Załączniku 3.

3.         W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności, wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi zgodnie z przepisami prawa.

X.         OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.         Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Operatora, jako administratora danych, w celu zawarcia i realizacji świadczenia usług w ramach Serwisu oraz zawarcia Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne dla realizacji Umowy oraz świadczenia usług.

2.         Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Użytkowników.

3.         Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

4.         Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.

5.         Użytkownik niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia Operatorowi danych osobowych osoby go reprezentującej wobec Operatora, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby określone w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

XI.       ZMIANA REGULAMINU

1.         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w ramach Serwisu.

2.         Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a.         zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikem a Operatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b.         zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi,

c.         zmiana zakresu lub świadczenia przez Operatora usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Operatora dotychczasowych usług lub funkcjonalności.

3.         Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Serwisu względem Użytkowników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu.

4.         W przypadku Użytkowników, którzy wcześniej zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy o korzystanie z Serwisu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i Operatora Umów.

5.         W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

XII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Prawem właściwym dla zawarcia Umowy oraz umowy o korzystanie z Serwisu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.         Operator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.


ZAŁĄCZNIK 3:


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Monika Czarnecka

Rączna 579, 32-060 Liszki

biuro@zaprojektuj-ogrod.pl

Ja ________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach serwisu zaprojektuj-ogrod.pl

Data zawarcia umowy to: ____________

Imię podane przy rejestracji: _________ _________


adres e-mail użyty do rejestracji: _____________________


Kod poprawny Kod niepoprawny